Vol 19, No 4 (2017)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

V.V. Chesnokov, A.S. Chichkan, A.V. Puzynin, D.A. Svintsitsky, Z.R. Ismagilov, V.N. Parmon
PDF
289-294
S.V. Lazareva, N.V. Shikina, L.E. Tatarova, Z.R. Ismagilov
PDF
295-302
J.M. Jandosov, L.I. Mikhalovska, C.A. Howell, D.I. Chenchik, B.K. Kosher, S.B. Lyubchik, J. Silvestre-Albero, N.T. Ablaikhanova, G.T. Srailova, S.T. Tuleukhanov, S.V. Mikhalovsky
PDF
303-313
D.Kh. Kamysbayev, B.A. Serikbayev, G.S. Arbuz, G.L. Badavamova, Kh.S. Tasibekov
PDF
315-321
A.N. Chekalin, V.M. Konyukhov, I.V. Konyukhov, A.V. Kosterin, S.V. Krasnov
PDF
323-334
N.Sh. Akimbekov, A.K. Yernazarova, K.T. Tastambek, G.Zh. Abdieva, P.S. Ualieva, G.K. Kaiyrmanova, L.B. Djansugurova, A.A. Zhubanova
PDF
335-340
K. Kamunur, J.M. Jandosov, R.G. Аbdulkarimova, K. Hori, Zh.K. Yelemessova
PDF
341-346
B.T. Taimasov, B.K. Sarsenbayev, T.M. Khudyakova, A.S. Kolesnikov, N.N. Zhanikulov
PDF
347-355