[1]
Ponkratov, Y., Nikitenkov, N., Tazhibayeva, I., Zaurbekova, Z., Gnyrya, V., Samarkhanov, K., Lyublinski, I. and Mazzitelli, G. 2019. Methodology of the Experiments to Study Lithium CPS Interaction with Deuterium Under Conditions of Reactor Irradiation. Eurasian Chemico-Technological Journal. 21, 2 (Jun. 2019), 107-113. DOI:https://doi.org/10.18321/ectj820.