(1)
Sadyrbayeva, F.; Akhmetova, G.; Praliyev, K.; Osman, H.; Korotetskaya, N. New Anti-Infective Preparations of Naphthyloxypropargylpiperidine Series. Eurasian Chem. Tech. J. 2017, 19, 183-190.