(1)
Dolgov, V.; Sadykov, S.; Usmanova, M.; Ashurov, N.; Rashidova, S. Polyethylene/Layered Aluminosilicate Nanocomposites: Investigation of Thermal Stability under Static and Dynamic Conditions. Eurasian Chem. Tech. J. 2016, 18, 305-309.