(1)
Zaharov, Y.; Dodonov, V.; Pugachev, V.; Russakov, D.; Ivanova, N.; Kolmykov, R.; Yeremenko, N.; Obraztsova, I. Structure of Core-Shell Ni/Au Nanoparticles Synthesized in Two-Stage Process From Aqueous Salt Solutions. Eurasian Chem. Tech. J. 2015, 17, 267-274.