(1)
Ponkratov, Y.; Nikitenkov, N.; Tazhibayeva, I.; Zaurbekova, Z.; Gnyrya, V.; Samarkhanov, K.; Lyublinski, I.; Mazzitelli, G. Methodology of the Experiments to Study Lithium CPS Interaction With Deuterium Under Conditions of Reactor Irradiation. Eurasian Chem. Tech. J. 2019, 21, 107-113.