(1)
Zhanikulov, N.; Khudyakova, T.; Taimassov, B.; Sarsenbayev, B.; Dauletiarov, M.; Kolesnikov, A.; Karshygayev, R. Receiving Portland Cement from Technogenic Raw Materials of South Kazakhstan. Eurasian Chem. Tech. J. 2019, 21, 333-340.