Dolgov, V., Sadykov, S., Usmanova, M., Ashurov, N., & Rashidova, S. (2016). Polyethylene/Layered Aluminosilicate Nanocomposites: Investigation of Thermal Stability under Static and Dynamic Conditions. Eurasian Chemico-Technological Journal, 18(4), 305-309. https://doi.org/10.18321/ectj473