Ponkratov, Y., Nikitenkov, N., Tazhibayeva, I., Zaurbekova, Z., Gnyrya, V., Samarkhanov, K., Lyublinski, I., & Mazzitelli, G. (2019). Methodology of the Experiments to Study Lithium CPS Interaction with Deuterium Under Conditions of Reactor Irradiation. Eurasian Chemico-Technological Journal, 21(2), 107-113. https://doi.org/10.18321/ectj820