Zhanikulov, N., Khudyakova, T., Taimassov, B., Sarsenbayev, B., Dauletiarov, M., Kolesnikov, A., & Karshygayev, R. (2019). Receiving Portland Cement from Technogenic Raw Materials of South Kazakhstan. Eurasian Chemico-Technological Journal, 21(4), 333-340. https://doi.org/10.18321/ectj890