PONKRATOV, Y.; NIKITENKOV, N.; TAZHIBAYEVA, I.; ZAURBEKOVA, Z.; GNYRYA, V.; SAMARKHANOV, K.; LYUBLINSKI, I.; MAZZITELLI, G. Methodology of the Experiments to Study Lithium CPS Interaction with Deuterium Under Conditions of Reactor Irradiation. Eurasian Chemico-Technological Journal, v. 21, n. 2, p. 107-113, 30 jun. 2019.