Ponkratov, Yu., N. Nikitenkov, I. Tazhibayeva, Zh. Zaurbekova, V. Gnyrya, K. Samarkhanov, I. Lyublinski, and G. Mazzitelli. 2019. “Methodology of the Experiments to Study Lithium CPS Interaction With Deuterium Under Conditions of Reactor Irradiation”. Eurasian Chemico-Technological Journal 21 (2), 107-13. https://doi.org/10.18321/ectj820.