Ponkratov, Y., Nikitenkov, N., Tazhibayeva, I., Zaurbekova, Z., Gnyrya, V., Samarkhanov, K., Lyublinski, I. and Mazzitelli, G. (2019) “Methodology of the Experiments to Study Lithium CPS Interaction with Deuterium Under Conditions of Reactor Irradiation”, Eurasian Chemico-Technological Journal, 21(2), pp. 107-113. doi: 10.18321/ectj820.