[1]
V. Dolgov, S. Sadykov, M. Usmanova, N. Ashurov, and S. Rashidova, “Polyethylene/Layered Aluminosilicate Nanocomposites: Investigation of Thermal Stability under Static and Dynamic Conditions”, Eurasian Chem. Tech. J., vol. 18, no. 4, pp. 305-309, Oct. 2016.