Ponkratov, Y., N. Nikitenkov, I. Tazhibayeva, Z. Zaurbekova, V. Gnyrya, K. Samarkhanov, I. Lyublinski, and G. Mazzitelli. “Methodology of the Experiments to Study Lithium CPS Interaction With Deuterium Under Conditions of Reactor Irradiation”. Eurasian Chemico-Technological Journal, Vol. 21, no. 2, June 2019, pp. 107-13, doi:10.18321/ectj820.