[1]
Koshetova, Z., Yu, V., Iskakova, T., Zhumanova, N., Beketov, K., Malmakova, A., Praliyev, K., Seilkhanov, T. and Berlin, K. 2022. Novel 7-Aryliden-3,3a,4,5,6,7-(hexahydro-5-(2-ethoxyethyl)-2-phenyl- 3-aryl-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine Hydrochloride: Synthesis and Structure. Eurasian Chemico-Technological Journal. 24, 1 (Mar. 2022), 43-50. DOI:https://doi.org/10.18321/ectj1147.