[1]
Terechshenko, A., Sanbayeva, A., Babaa, M., Nurpeissova, A. and Bakenov, Z. 2019. Spray-Pyrolysis Preparation of Li4Ti5O12/Si Composites for Lithium-Ion Batteries. Eurasian Chemico-Technological Journal. 21, 1 (Feb. 2019), 69-73. DOI:https://doi.org/10.18321/ectj793.