(1)
Filatov, D.; Kopytov, M.; Ovsyannikova, V.; Elchaninova, E. Oxidation of a Mixture of Polyaromatic Hydrocarbons by a Mixed Culture of Hydrocarbon-Oxidizing Microorganisms. Eurasian Chem.-Technol. J. 2021, 23, 59-65.