(1)
Zhabayeva, A.; Velyamov, M.; Nakypbekova, N.; Dolgikh, S.; Adekenov, S. Supercritical Fluid Extraction in Resveratrol Isolation Technology. Eurasian Chem.-Technol. J. 2021, 23, 119-124.