(1)
Imanbayev, Y.; Tileuberdi, Y.; Ongarbayev, Y.; Mansurov, Z.; Batyrbayev, A.; Akkazin, Y.; Krivtsov, E.; Golovko, A.; Rudyk, S. Changing the Structure of Resin-Asphaltenes Molecules in Cracking. Eurasian Chem.-Technol. J. 2017, 19, 147-154.