(1)
Arutyunov, V.; Savchenko, V.; Sedov, I.; Nikitin, A. Non-Catalytic Gas Phase Oxidation of Hydrocarbons. Eurasian Chem.-Technol. J. 2022, 24, 13-20.