(1)
Koshetova, Z.; Yu, V.; Iskakova, T.; Zhumanova, N.; Beketov, K.; Malmakova, A.; Praliyev, K.; Seilkhanov, T.; Berlin, K. Novel 7-Aryliden-3,3a,4,5,6,7-(hexahydro-5-(2-Ethoxyethyl)-2-Phenyl- 3-Aryl-2H-Pyrazolo[4,3-C]pyridine Hydrochloride: Synthesis and Structure. Eurasian Chem.-Technol. J. 2022, 24, 43-50.