(1)
Ashurov, N.; Oksengendler, B.; Maksimov, S.; Zakhidov, A.; Yar-Mukhamedova, G.; Zhamanbayeva, G. Perovskite-Based Solar Cells: Some Problems and Ways of Their Solution. Eurasian Chem.-Technol. J. 2022, 24, 229-239.