(1)
Arutyunov, V.; Sedov, I.; Savchenko, V.; Nikitin, A.; Arutyunov, A. Utilization of Waste Hydrocarbon Gases . Eurasian Chem.-Technol. J. 2023, 25, 129-138.