(1)
Adekenov, S.; Baysarov, G.; Zhabaeva, A.; Sabitova, A.; Adekenova, A.; Polyakov , V. Technology for Isolation Essential Oil from the Buds of Populus Balsamifera L. . Eurasian Chem.-Technol. J. 2024, 25, 227-234.