(1)
Ignatova, L.; Urazova, Z.; Brazhnikova, Y.; Vedyashkina, N. Obtaining Edible Pullulan-Based Films With Antimicrobial Properties . Eurasian Chem.-Technol. J. 2024, 25, 241-247.