(1)
Atchabarova, A.; Tokpayev, R.; Kabulov, A.; Nechipurenko, S.; Nurmanova, R.; Yefremov, S.; Nauryzbayev, M. New Electrodes Prepared from Mineral and Plant Raw Materials of Kazakhstan. Eurasian Chem.-Technol. J. 2016, 18, 141-147.