(1)
Zhusupova, G.; Shalakhmetova, T.; Askarova, S. Hepatoprotective Action of Phytopreparation from Limonium Gmelinii. Eurasian Chem.-Technol. J. 2002, 4, 67-71.