(1)
Pugachev, V.; Zaharov, Y.; Valnyukova, A.; Dodonov, V. Characterization of Ni-Cd Nanostructured System Obtained by Chemical Reduction of Salts. Eurasian Chem.-Technol. J. 2015, 17, 275-279.