(1)
Efremov, S.; Nechipurenko, S.; Kazankapova, M.; Washington, W.; Tassibekov, K.; Nauryzbaev, M. Physico-Chemical Characteristics of Shungite Rock of Kazakhstan. Eurasian Chem.-Technol. J. 2013, 15, 241-249.