(1)
Bodykov, D.; Seilkhanov, T.; Nazhipkyzy, M.; Toylybayev, A.; Salakhov, R. NMR-Spectrometric Determination of the Fragmented Oil Composition from the Karazhanbas and Zhangurshi Oil Deposits. Eurasian Chem.-Technol. J. 2018, 20, 229-233.