(1)
Khrustalev, D.; Yedrissov, A.; Shishlova, Y.; Tyagunova, O.; Ilyassov, B.; Kurbanova, A. A New Method for the Synthesis of Bromine-Containing Heterocyclic Compounds for Photovoltaic Polymers. Eurasian Chem.-Technol. J. 2019, 21, 41-44.