(1)
Issayeva, U.; Akhmetova, G.; Datkhayev, U.; Omyrzakov, M.; Praliyev, K.; Ross, S. The Search for Biologically Active Compounds in the Series of N-Ethoxyethylpiperidine Derivatives. Eurasian Chem.-Technol. J. 2019, 21, 125-133.