(1)
Smagulova, G.; Vassilyeva, N.; Kaidar, B.; Yesbolov, N.; Prikhodko, N.; Nemkayeva, R. Synthesis of Carbon Nanotubes from High-Density Polyethylene Waste. Eurasian Chem.-Technol. J. 2019, 21, 241-245.