(1)
Mansurov, Z.; Supiyeva, Z.; Avchukir, K.; Taurbekov, A.; Yeleuov, M.; Smagulova, G.; Mansurova, M.; Biisenbayev, M.; Pavlenko, V. Investigation of Gold Electrosorption onto Gold and Carbon Electrodes Using an Electrochemical Quartz Crystal Microbalance. Eurasian Chem.-Technol. J. 2019, 21, 283-289.