(1)
Mun, G.; Moldakhan, I.; Kabdushev, S.; Yermukhambetova, B.; Shaikhutdinov, R.; Yeligbayeva, G. To the Methodology of Phase Transition Temperature Determination in Aqueous Solutions of Thermo-Sensitive Polymers. Eurasian Chem.-Technol. J. 2020, 22, 129‒133.