(1)
Myltykbayeva, L.; Ergazieva, G.; Telbayeva, M.; Ismagilov, Z.; Dossumov, K.; PopovaА.; Sozynov, S.; Turgumbayeva, R.; Hitsova, L. Effect of Cobalt Oxide Content on the Activity of NiO-Co2O3/γ-Al2O3 Catalyst in the Reaction of Dry Reforming of Methane to Synthesis Gas. Eurasian Chem.-Technol. J. 2020, 22, 187-195.