Rakhmetulayeva, R. K., Azhkeyeva, A. N., Yeligbayeva, G. Z., Shaikhutdynov, Y. M., Mun, G. A., & Abutalip, M. (2017). New Thermo-Sensitive Hydrogel Based on Copolymer of 2-hydroxyethyl Acrylate and Ethyl Acrylate. Eurasian Chemico-Technological Journal, 19(1), 47–55. https://doi.org/10.18321/ectj502