Terechshenko, A., Sanbayeva, A., Babaa, M., Nurpeissova, A., & Bakenov, Z. (2019). Spray-Pyrolysis Preparation of Li4Ti5O12/Si Composites for Lithium-Ion Batteries. Eurasian Chemico-Technological Journal, 21(1), 69-73. https://doi.org/10.18321/ectj793