SADYRBAYEVA, F.; AKHMETOVA, G.; PRALIYEV, K.; OSMAN, H.; KOROTETSKAYA, N. New Anti-Infective Preparations of Naphthyloxypropargylpiperidine Series. Eurasian Chemico-Technological Journal, v. 19, n. 2, p. 183-190, 30 jun. 2017.