ARUTYUNOV, V.; SAVCHENKO, V.; SEDOV, I.; NIKITIN, A. Non-Catalytic Gas Phase Oxidation of Hydrocarbons. Eurasian Chemico-Technological Journal, v. 24, n. 1, p. 13-20, 31 mar. 2022.