KOSHETOVA, Z.; YU, V.; ISKAKOVA, T.; ZHUMANOVA, N.; BEKETOV, K.; MALMAKOVA, A.; PRALIYEV, K.; SEILKHANOV, T.; BERLIN, K. Novel 7-Aryliden-3,3a,4,5,6,7-(hexahydro-5-(2-ethoxyethyl)-2-phenyl- 3-aryl-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine Hydrochloride: Synthesis and Structure. Eurasian Chemico-Technological Journal, v. 24, n. 1, p. 43-50, 31 mar. 2022.