ILYIN, Yu.V.; KUDAIBERGENOV, K.K.; SHARIPKHANOV, S.D.; MANSUROV, Z.A.; ZHAULYBAYEV, A.A.; ATAMANOV, M.K. Surface Modifications of CuO Doped Carbonaceous Nanosorbents and their CO2 Sorption Properties. Eurasian Chemico-Technological Journal, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 33–38, 2023. DOI: 10.18321/ectj1493. Disponível em: https://ect-journal.kz/index.php/ectj/article/view/1493. Acesso em: 13 apr. 2024.