MYLTYKBAYEVA, L.; ERGAZIEVA, G.; TELBAYEVA, M.; ISMAGILOV, Z.; DOSSUMOV, K.; PopovaА.; SOZYNOV, S.; TURGUMBAYEVA, R.; HITSOVA, L. Effect of Cobalt Oxide Content on the Activity of NiO-Co2O3/γ-Al2O3 Catalyst in the Reaction of Dry Reforming of Methane to Synthesis Gas. Eurasian Chemico-Technological Journal, v. 22, n. 3, p. 187-195, 30 set. 2020.