Cheng, Tongfei, Jinxing Cao, Xiaohong Jiang, M.A. Yarmolenko, A.A. Rogachev, and A.V. Rogachev. 2021. “Study of Icaritin Films by Low-Energy Electron Beam Deposition”. Eurasian Chemico-Technological Journal 23 (2), 77-87. https://doi.org/10.18321/ectj1077.