Koshetova, Zh.A., V.K. Yu, T.K. Iskakova, N.A. Zhumanova, K.M. Beketov, A.E. Malmakova, K.D. Praliyev, T.M. Seilkhanov, and K.D. Berlin. 2022. “Novel 7-Aryliden-3,3a,4,5,6,7-(hexahydro-5-(2-Ethoxyethyl)-2-Phenyl- 3-Aryl-2H-Pyrazolo[4,3-C]pyridine Hydrochloride: Synthesis and Structure”. Eurasian Chemico-Technological Journal 24 (1), 43-50. https://doi.org/10.18321/ectj1147.