Rakhmetulayeva, R. K., A. N. Azhkeyeva, G. Zh. Yeligbayeva, Ye. M. Shaikhutdynov, G. A. Mun, and M. Abutalip. 2017. “New Thermo-Sensitive Hydrogel Based on Copolymer of 2-Hydroxyethyl Acrylate and Ethyl Acrylate”. Eurasian Chemico-Technological Journal 19 (1):47-55. https://doi.org/10.18321/ectj502.