Xu, Qin, Beibei Li, Zhengwei Xu, Xiaohong Jiang, M.A. Yarmolenko, A.A. Rogachev, and A.V. Rogachev. 2020. “PCL Based CIP-Loaded Double-Layer Films Deposited by Low-Electron Beam Dispersion Method and Its Antibacterial Properties”. Eurasian Chemico-Technological Journal 22 (4), 255‒262. https://doi.org/10.18321/ectj997.