[1]
F. Sadyrbayeva, G. Akhmetova, K. Praliyev, H. Osman, and N. Korotetskaya, “New Anti-Infective Preparations of Naphthyloxypropargylpiperidine Series”, Eurasian Chem.-Technol. J., vol. 19, no. 2, pp. 183-190, Jun. 2017.