[1]
A. Zhabayeva, M. Velyamov, N. Nakypbekova, S. Dolgikh, and S. Adekenov, “Supercritical Fluid Extraction in Resveratrol Isolation Technology”, Eurasian Chem.-Technol. J., vol. 23, no. 2, pp. 119-124, Aug. 2021.